ಬೆನ್ ನೀಧಮ್ (ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗು)

ಬೆನ್ ನೀಧಮ್ ➜ ಮಗು (21 ತಿಂಗಳುಗಳು) ಗ್ರೀಕ್ ಡೊಡೆಕಾನೀಸ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೋಸ್ (Κως) ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು.

ಓದುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಬೆನ್ ನೀಧಮ್ (ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗು)