ಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಲ್ ಅರ್ಮಾಂಟ್ರೌಟ್ (ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಡೇನಿಯಲ್ ('ಡ್ಯಾನಿ') ಪಾಲ್ ಅರ್ಮಾಂಟ್ರೌಟ್ ➜ ಬಾಯ್ (15) ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವವರೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಜಾನ್ ಡೋ ಆಗಿ ಉಳಿದರು.

ಓದುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಲ್ ಅರ್ಮಾಂಟ್ರೌಟ್ (ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ)