तौल रूपान्तरण चार्ट

पाउन्डकिलोग्राम
20 पाउन्ड9 किलो
21 पाउन्ड9.5 किलो
22 पाउन्ड10 किलो
23 पाउन्ड10.4 किलो
24 पाउन्ड10.9 किलो
25 पाउन्ड11.3 किलो
26 पाउन्ड11.8 किलो
27 पाउन्ड12.2 किलो
28 पाउन्ड12.7 किलो
29 पाउन्ड13.2 किलो
30 पाउन्ड13.6 किलो
31 पाउन्ड14.1 किलो
32 पाउन्ड14.5 किलो
33 पाउन्ड15.0 किलो
34 पाउन्ड15.4 किलो
35 पाउन्ड15.9 किलो
36 पाउन्ड16.3 किलो
37 पाउन्ड16.8 किलो
38 पाउन्ड17.2 किलो
39 पाउन्ड17.7 किलो
40 पाउन्ड18.1 किलो
41 पाउन्ड18.6 किलो
42 पाउन्ड19.1 किलो
43 पाउन्ड19.5 किलो
44 पाउन्ड20.0 किलो
45 पाउन्ड20.4 किलो
46 पाउन्ड20.9 किलो
47 पाउन्ड 21.3 किलो
48 पाउन्ड21.8 किलो
49 पाउन्ड22.2 किलो
50 पाउन्ड22.7 किलो
51 पाउन्ड23.1 किलो
52 पाउन्ड23.6 किलो
53 पाउन्ड24.0 किलो
54 पाउन्ड24.5 किलो
55 पाउन्ड25.0 किलो
56 पाउन्ड25.4 किलो
57 पाउन्ड25.9 किलो
58 पाउन्ड26.3 किलो
59 पाउन्ड26.8 किलो
60 पाउन्ड27.2 किलो
61 पाउन्ड27.7 किलो
62 पाउन्ड28.1 किलो
63 पाउन्ड28.6 किलो
64 पाउन्ड29.0 किलो
65 पाउन्ड29.5 किलो
66 पाउन्ड30.0 किलो
67 पाउन्ड30.4 किलो
68 पाउन्ड30.8 किलो
69 पाउन्ड 31.3 किलो
70 पाउन्ड31.8 किलो
71 पाउन्ड32.2 किलो
72 पाउन्ड32.7 किलो
73 पाउन्ड33.1 किलो
74 पाउन्ड33.6 किलो
75 पाउन्ड34.0 किलो
76 पाउन्ड34.5 किलो
77 पाउन्ड34.9 किलो
78 पाउन्ड35.4 किलो
79 पाउन्ड35.8 किलो
80 पाउन्ड36.3 किलो
81 पाउन्ड36.7 किलो
82 पाउन्ड37.2 किलो
83 पाउन्ड37.7 किलो
84 पाउन्ड38.1 किलो
85 पाउन्ड38.6 किलो
86 पाउन्ड39.0 किलो
87 पाउन्ड39.5 किलो
88 पाउन्ड39.9 किलो
89 पाउन्ड40.4 किलो
90 पाउन्ड40.9 किलो
91 पाउन्ड41.3 किलो
92 पाउन्ड41.7 किलो
93 पाउन्ड42.2 किलो
94 पाउन्ड42.6 किलो
95 पाउन्ड43.1 किलो
96 पाउन्ड43.5 किलो
97 पाउन्ड44.0 किलो
98 पाउन्ड44.5 किलो
99 पाउन्ड44.9 किलो
100 पाउन्ड45.3 किलो
101 पाउन्ड45.8 किलो
102 पाउन्ड46.3 किलो
103 पाउन्ड46.7 किलो
104 पाउन्ड47.1 किलो
105 पाउन्ड47.6 किलो
106 पाउन्ड48.1 किलो
107 पाउन्ड48.5 किलो
108 पाउन्ड49.0 किलो
109 पाउन्ड49.4 किलो
110 पाउन्ड49.9 किलो
111 पाउन्ड८८ किलो
112 पाउन्ड50.8 किलो
113 पाउन्ड51.3 किलो
114 पाउन्ड51.7 किलो
115 पाउन्ड52.2 किलो
116 पाउन्ड52.6 किलो
117 पाउन्ड53.1 किलो
118 पाउन्ड53.5 किलो
119 पाउन्ड54.0 किलो
120 पाउन्ड54.4 किलो
121 पाउन्ड54.9 किलो
122 पाउन्ड55.3 किलो
123 पाउन्ड55.8 किलो
124 पाउन्ड56.2 किलो
125 पाउन्ड56.7 किलो
126 पाउन्ड57.2 किलो
127 पाउन्ड57.6 किलो
128 पाउन्ड58.1 किलो
129 पाउन्ड58.5 किलो
130 पाउन्ड59.0 किलो
131 पाउन्ड59.4 किलो
132 पाउन्ड59.9 किलो
133 पाउन्ड60.3 किलो
134 पाउन्ड60.8 किलो
135 पाउन्ड61.2 किलो
136 पाउन्ड61.7 किलो
137 पाउन्ड62.1 किलो
138 पाउन्ड62.6 किलो
139 पाउन्ड63.1 किलो
140 पाउन्ड63.5 किलो
141 पाउन्ड64.0 किलो
142 पाउन्ड64.4 किलो
143 पाउन्ड64.9 किलो
144 पाउन्ड65.3 किलो
145 पाउन्ड65.8 किलो
146 पाउन्ड66.2 किलो
147 पाउन्ड66.7 किलो
148 पाउन्ड67.1 किलो
149 पाउन्ड67.6 किलो
150 पाउन्ड68.0 किलो
151 पाउन्ड68.5 किलो
152 पाउन्ड68.9 किलो
153 पाउन्ड69.4 किलो
154 पाउन्ड69.9 किलो
155 पाउन्ड70.5 किलो
156 पाउन्ड70.8 किलो
157 पाउन्ड71.2 किलो
158 पाउन्ड71.7 किलो
159 पाउन्ड72.1 किलो
160 पाउन्ड72.6 किलो
161 पाउन्ड73.0 किलो
162 पाउन्ड73.5 किलो
163 पाउन्ड73.9 किलो
164 पाउन्ड74.4 किलो
165 पाउन्ड74.8 किलो
166 पाउन्ड75.3 किलो
167 पाउन्ड75.8 किलो
168 पाउन्ड76.2 किलो
169 पाउन्ड76.7 किलो
170 पाउन्ड77.1 किलो
171 पाउन्ड77.6 किलो
172 पाउन्ड78.0 किलो
173 पाउन्ड78.5 किलो
174 पाउन्ड78.9 किलो
175 पाउन्ड79.4 किलो
176 पाउन्ड79.8 किलो
177 पाउन्ड80.3 किलो
178 पाउन्ड80.7 किलो
179 पाउन्ड81.2 किलो
180 पाउन्ड81.6 किलो
181 पाउन्ड82.1 किलो
182 पाउन्ड82.6 किलो
183 पाउन्ड 83.0 किलो
184 पाउन्ड83.5 किलो
185 पाउन्ड83.9 किलो
186 पाउन्ड84.4 किलो
187 पाउन्ड84.8 किलो
188 पाउन्ड85.3 किलो
189 पाउन्ड85.7 किलो
190 पाउन्ड86.2 किलो
191 पाउन्ड86.6 किलो
192 पाउन्ड87.1 किलो
193 पाउन्ड87.5 किलो
194 पाउन्ड88.0 किलो
195 पाउन्ड88.5 किलो
196 पाउन्ड88.9 किलो
197 पाउन्ड89.4 किलो
198 पाउन्ड89.8 किलो
199 पाउन्ड90.3 किलो
200 पाउन्ड90.7 किलो
201 पाउन्ड91.2 किलो
202 पाउन्ड91.5 किलो
203 पाउन्ड92.1 किलो
204 पाउन्ड92.5 किलो
205 पाउन्ड93.0 किलो
206 पाउन्ड93.4 किलो
207 पाउन्ड93.9 किलो
208 पाउन्ड94.3 किलो
209 पाउन्ड94.8 किलो
210 पाउन्ड 95.3 किलो
211 पाउन्ड95.7 किलो
212 पाउन्ड96.2 किलो
213 पाउन्ड96.6 किलो
214 पाउन्ड97.1 किलो
215 पाउन्ड97.5 किलो
216 पाउन्ड98.0 किलो
217 पाउन्ड98.4 किलो
218 पाउन्ड98.9 किलो
219 पाउन्ड99.3 किलो
220 पाउन्ड99.8 किलो
221 पाउन्ड100.2 किलो
222 पाउन्ड100.7 किलो
223 पाउन्ड101.2 किलो
224 पाउन्ड101.6 किलो
225 पाउन्ड102.1 किलो
226 पाउन्ड102.5 किलो
227 पाउन्ड103.0 किलो
228 पाउन्ड103.4 किलो
229 पाउन्ड103.9 किलो
230 पाउन्ड104.3 किलो
231 पाउन्ड104.8 किलो
232 पाउन्ड105.2 किलो
233 पाउन्ड105.7 किलो
234 पाउन्ड106.1 किलो
235 पाउन्ड106.6 किलो
236 पाउन्ड107.0 किलो
237 पाउन्ड107.5 किलो
238 पाउन्ड108.0 किलो
239 पाउन्ड108.4 किलो
240 पाउन्ड108.9 किलो
241 पाउन्ड109.3 किलो
242 पाउन्ड109.8 किलो
243 पाउन्ड110.2 किलो
244 पाउन्ड110.7 किलो
245 पाउन्ड111.1 किलो
246 पाउन्ड111.6 किलो
247 पाउन्ड112.0 किलो
248 पाउन्ड112.5 किलो
249 पाउन्ड112.9 किलो
250 पाउन्ड113.4 किलो
251 पाउन्ड113.9 किलो
252 पाउन्ड114.3 किलो
253 पाउन्ड114.8 किलो
254 पाउन्ड115.2 किलो
255 पाउन्ड115.7 किलो
256 पाउन्ड116.1 किलो
257 पाउन्ड116.6 किलो
258 पाउन्ड117.0 किलो
259 पाउन्ड117.5 किलो
260 पाउन्ड117.9 किलो
261 पाउन्ड118.4 किलो
262 पाउन्ड118.8 किलो
263 पाउन्ड119.3 किलो
264 पाउन्ड119.7 किलो
265 पाउन्ड120.2 किलो
266 पाउन्ड120.7 किलो
267 पाउन्ड121.1 किलो
268 पाउन्ड121.6 किलो
269 पाउन्ड122.0 किलो
270 पाउन्ड122.5 किलो
271 पाउन्ड122.9 किलो
272 पाउन्ड123.4 किलो
273 पाउन्ड123.8 किलो
274 पाउन्ड124.3 किलो
275 पाउन्ड124.7 किलो
276 पाउन्ड125.2 किलो
277 पाउन्ड 125.6 किलो
278 पाउन्ड126.1 किलो
279 पाउन्ड126.6 किलो
280 पाउन्ड127.0 किलो
281 पाउन्ड127.5 किलो
282 पाउन्ड127.9 किलो
283 पाउन्ड128.4 किलो
284 पाउन्ड128.8 किलो
285 पाउन्ड129.3 किलो
286 पाउन्ड129.7 किलो
287 पाउन्ड130.2 किलो
288 पाउन्ड130.6 किलो
289 पाउन्ड131.1 किलो
290 पाउन्ड131.5 किलो
291 पाउन्ड132.0 किलो
292 पाउन्ड132.4 किलो
293 पाउन्ड132.9 किलो
294 पाउन्ड133.4 किलो
295 पाउन्ड133.8 किलो
296 पाउन्ड134.3 किलो
297 पाउन्ड134.7 किलो
298 पाउन्ड135.2 किलो
299 पाउन्ड135.6 किलो
300 पाउन्ड136.0 किलो

जवाफ छाड्नुस्

यो साइट स्प्याम कम गर्न Akismet को उपयोग गर्दछ। जान्नुहोस् कि तपाईंको डेटा कसरी संसाधित छ.