JNBY बालबालिकाको लुगा घोटाला

JNBY ले आफ्ना बालबालिकाको कपडा लाइनमा यौनिक रूपमा स्पष्ट, जातीय, र हिंस्रक चित्रण र वाक्यांशहरूको सामना गरिरहेको छ।

पढाइ जारी राख्नJNBY बालबालिकाको लुगा घोटाला