अज्ञात जोन डो (केस 20-007104)

अपरिचित पुरुष (जोन डो)➜ सेनेन बीचमा सेनेन बिचमा सेप्टेम्बर 50, 24 मा भेटिएका ५० वर्षका पुरानो एसियाली पुरुष। कालो कपाल, मिर्च ग्रे। #UnidentifiedBody #Missing #NeverStopLooking

पढाइ जारी राख्नअज्ञात जोन डो (केस 20-007104)