ओपेलिका स्वीटहार्ट: अज्ञात जेन डो (केस #1964)* अपडेट! (पहिचान गरिएको)

ओपेलिका जेन डो ➜ 2012 मा भेटिएको एक अपरिचित बच्चाको अवशेष अब Amore Joveh Wiggins को रूपमा पहिचान गरिएको छ

पढाइ जारी राख्नओपेलिका स्वीटहार्ट: अज्ञात जेन डो (केस #1964)* अपडेट! (पहिचान गरिएको)

ड्यानियल पॉल अर्मान्ट्रोउट (पहिचान गरिएको)

ड्यानियल ('डैनी') पॉल आर्मान्ट्रोउट ➜ केटा (१५) न्याय नपुगेसम्म ६० वर्षभन्दा बढी समयसम्म अज्ञात जोन डो रहे।

पढाइ जारी राख्नड्यानियल पॉल अर्मान्ट्रोउट (पहिचान गरिएको)