Vietnamese is not our native language. If you believe our translation is incorrect, please let us know in the comments.
Tiếng Việt không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng tôi. Nếu bạn cho rằng bản dịch của chúng tôi không chính xác, vui lòng cho chúng tôi biết trong phần bình luận.

Xin chào.

Chúng tôi chia sẻ thông tin về những người mất tích trên trang web. Mọi người trên khắp thế giới có thể giúp bạn tìm thấy gia đình đã mất của bạn.

Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin về một người mất tích, vui lòng gửi email cho chúng tôi (thesuitcasedetective@outlook.com). Thông tin chúng tôi cần có trong biểu đồ bên dưới. Nếu có điều gì bạn không biết, hãy để trống ô đó. Bạn có thể viết bằng ngôn ngữ gốc của mình, không sao cả!

Chúng tôi có thể giúp tạo một áp phích với thông tin về người mất tích của bạn. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Bạn có thể chia sẻ áp phích với bất kỳ ai bạn biết!

Chúng tôi cũng muốn bảo vệ những người vô tội muốn trốn thoát. Mọi lời khuyên sẽ được gửi đến cơ quan cảnh sát quốc gia. Họ sẽ không liên lạc trực tiếp với bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn liên hệ với cảnh sát quốc gia hoặc địa phương của bạn trước. Họ phải có hồ sơ người mất tích trong trường hợp thông tin được báo cáo.

Chúng tôi sẽ xóa bất kỳ bài đăng nào nếu chúng tôi được những người sau đây liên hệ:

• Bất kỳ cảnh sát hoặc cơ quan chính phủ nào
• Cá nhân được đề cập (sau khi cung cấp bằng chứng nhận dạng)
• Bất kỳ đại diện hợp pháp nào của cá nhân được đề cập (sau khi cung cấp bằng chứng nhận dạng)
• Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào rằng người liên quan là người tị nạn hoặc nạn nhân đang lẩn trốn

Tiêu chí

1. Các trường hợp nhỏ hơn một tuổi sẽ chỉ được chia sẻ dưới dạng một bài đăng trên blog của chúng tôi.
2. Các trường hợp hơn một năm tuổi sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu.
3. Nếu bạn có thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật.
4. Trường hợp có thể bắt nguồn từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nó sẽ được chia sẻ bất kể quốc tịch.
5. Các trường hợp được xử lý theo thứ tự nhận được

Hello.

We share information about missing people on the website. People all over the world can help you find your lost family.

If you would like to share information about a missing person, please download the file below. Fill out the answers and email us (thesuitcasedetective@outlook.com). If there is something you do not know, leave that box blank. You can write in your original language, it’s fine!

We can help create a poster with information about your missing person. We will email you. You can share the poster with anyone you know!

We also want to protect innocent people who want to escape. All advice will be sent to the national police agency. They will not contact you in person. Please be sure to contact your national or local police first. They should have a register of the missing person in the file in case the information is reported.

We will remove any posting if we are contacted by the following people:

  • Any police or governmental agency
  • The individual in question (after proof of identity is given)
  • Any legal representative of the individual in question (after proof of identity is given)
  • If there is any suspicion that the person involved is a refugee or victim who is in hiding

Criteria:

1. Cases less than one year old will only be shared as a post on our blog.
2. Cases more than one year old will be added to the database.
3. If you have information, please contact us with updates.
4. The case can originate from anywhere in the world. It will be shared regardless of nationality.
5. Cases are processed in the order they are received


Or (English):


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.